زمان آینده استمراری در انگلیسی به همراه کاربرد و مثال‌ها

ساخت وبلاگ
چکیده : زمان, آینده, استمراری, یا future progressive tense یا future continuous tense از زمان‌های ۱۲ گانه... با عنوان : زمان آینده استمراری در انگلیسی به همراه کاربرد و مثال‌ها بخوانید :

زمان, آینده, استمراری, یا future progressive tense یا future continuous tense از زمان‌های ۱۲ گانه اصلی در زبان انگلیسی, است. این زمان از نظر ساختار و معنا پیچیدگی خاصی ندارد و درک آن ساده است.

ساختار زمان آینده استمراری

همانطور که می‌دانیم ساختار یک زمان را فعل آن جمله مشخص می‌کند. اگر بخواهیم فعلِ زمان آینده استمراری را تولید کنیم باید علاوه بر استفاده از مصدرِ خالصِ فعلِ مورد نظر، از فعلِ کمکی نیز استفاده کنیم. در ادامه نحوه انجام این کار را با هم بررسی می‌کنیم.

ساختار زمان آینده استمراری در جمله خبری

ساختار یک جمله خبری در زبان انگلیسی اینگونه است: به ترتیب، ابتدا فاعل subject و بعد فعل verb و بعد مفعول object (در صورت گذرا بودن فعل به مفعول) قرار می‌گیرند. اگر جمله بخش‌های دیگری هم داشته باشد، همانند قید مکان و زمان یا عبارات وابسته، در ادامه این سه نقش آورده می‌شوند. در ساختار زمان‌های غیر از حال ساده و گذشته ساده، خودِ فعل در حالت خبری نیز شامل دو بخشِ «فعلِ اصلی main verb» و «فعل کمکی auxiliary verb» است. ابتدا فعل کمکی و سپس فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند.

در زمان آینده استمراری نیز ابتدا فعل کمکی یعنی  will be و سپس فعل اصلی بیان می‌شوند. همچنین به فعلِ اصلی، پسوند ing افزوده می‌شود.

بنابراین، برای ساختارِ فعلِ آینده استمراری داریم:

ساختار فعل:     will be + main verb + ing

و برای ساختار جمله داریم:

Subject + will be  + main verb + –ing + object   + [rest of the sentence].

          +  will be        studying        + English +        next week.

این جمله یعنی: «من هفته آینده در حال یادگیری انگلیسی خواهم بود.»

همانطور که می‌بینید، جمله خبری در زمان آینده استمراری با فاعلِ ضمیر اول شخصِ مفرد یعنی «I» آغاز شده است. سپس فعل کمکی «will be» بیان شده، و در ادامه فعل اصلی جمله یعنی studying آمده که ترکیبی از شکل مصدرِ «study یعنی مطالعه کردن» و پسوندِ «ing» است. این پسوند ing است که نشانگر معنای استمرار است.

ساختار زمان آینده استمراری برای فاعل‌های مختلف

همانطور که دیدیم، فعلِ زمان آینده استمراری از یک بخش فعل کمکی و فعل اصلی تشکیل شده است. این دو فعل به همین ترتیب در جمله خبری آورده می‌شوند.

قاعده مهم ساختاری: توجه داشته باشید که «شکل بخش کمکی یعنی will be» و همینطور «شکلِ بخشِ ing دارِ فعل، یعنی فعلِ اصلی» برای تمامی شخصیت‌های شش‌گانه زبان، یعنی اول شخص مفرد تا سوم شخص جمع ثابت است. این موضوع یادگیری ساختار این زمان را بسیار ساده می‌کند.

جمله مثال بالا برای اول شخص مفرد بود و به همین خاطر گفتیم «I will be studying» که یعنی «من در حال آموختن خواهم بود». به طور مشابه برای سایر شخصیت‌ها می‌گوییم:

 • دوم شخص مفرد «You will be studying» یعنی «تو در حال یادگیری خواهی بود.»
 • سوم شخص مفرد «He will be studying» یعنی «او (آقا) در حال یادگیری خواهد بود.»
 • سوم شخص مفرد «She will be studying» یعنی «او (خانم) در حال یادگیری خواهد بود.»
 • سوم شخص مفرد «It will be studying» یعنی «او (غیر انسان) در حال یادگیری خواهد بود.»
 • اول شخص جمع «We will be studying» یعنی «ما در حال یادگیری خواهیم بود.»
 • دوم شخص جمع «You will be studying» یعنی «شما در حال یادگیری خواهیم بود.»
 • سوم شخص جمع «They will be studying» یعنی «آن‌ها در حال یادگیری خواهند بود.»

مفهوم فعلِ کمکی یا Auxiliary Verb در آینده استمراری

به چه فعلی فعلِ کمکی یا auxiliary verb می‌گوییم؟ این مفهوم برای زبان‌آموزان فارسی زبان کمی چالش‌انگیز است. چرا که نمی‌توان برای آن معادل مستقیمِ در فارسی پیدا کرد.

در زبان انگلیسی، بسیازی از فعل‌ها توانایی اینکه خودشان مستقیما حالت‌ها و معانیِ مختلف را نشان دهند ندارند. این در مورد همه فعل‌ها، حتی حال ساده و گذشته ساده نیز صدق می‌کند. مثلا شما در جمله منفی در زمان گذشته ساده مجبورید قبل از فعلِ اصلی، از «فعلِ کمکیِ didn’t» استفاده کنید. در عبارتِ «.I didn’t see him this morning» که یعنی «من امروز صبح او را ندیدم.» فعل اصلی جمله یعنی «see» توانایی اینکه خودش به تنهایی معنای منفی را بیان کند نداشته و نیاز به فعل کمکیِ منفیِ «did not» دارد که اینجا به طور مخفف و «didn’t» نوشته شده است.

اما در زمان‌های غیر از گذشته ساده و حال ساده، خودِ فعل خبری هم برای رساندنِ معنای خود باید از فعل کمکی استفاده کند. به همین خاطر است که در زمان آینده استمراری پیش از فعل اصلی از will be استفاده می‌شود.

will be sleeping this afternoon.

«من امروز بعد از ظهر، در خواب خواهم بود.»

You will be calling me tomorrow.

«تو فردا با من تماس تلفنی خواهی گرفت.»

Paul will be having lunch later.

«پُل بعدا در حال خوردن ناهار خواهد بود..»

توجه: توجه داشته باشید که در «فعلِ be» در «بخش کمکیِ will be» همان «مصدرِ افعال to be» است. از آنجایی که بعد از «فعلِ کمکیِ will» همیشه فعل بعدی به صورت مصدر قرار می‌گیرد، اینجا نیز ما «فعلِ be» را استفاده می‌نماییم.

زمان حال استمراری در جمله منفی

برای ساختن جمله منفی در زمان آینده استمراری future progressive tense کافی است که فعلِ کمکی جمله، یعنی will be را با استفاده از پسوندِ منفی‌سازِ not منفی کنیم. یرای این کار بعد از will و قبل از be پسوند not را قرار می‌دهیم.

بنابراین ساختار جمله منفی در زمان آینده استمراری به این صورت خواهد بود:

Subject +  will+not+be + main verb + –ing +  object  + [rest of the sentence].

            will not be           studying      +  English +  tomorrow.

فعلِ کمکیِ will با گرفتن پسوندِ not و تبدیل شدن به «will not» جمله بالا را منفی کرده است.

و عبارتِ «I was not reading» یعنی «من در حال مطالعه نبودم».

توجه: شما از گذشته و در بخش مربوط به زمان آینده ساده، با منفی کردنِ فعلِ کمکیِ will آشنا هستید. برای یادآوری می‌توانید از بخش «فرصت‌های یادگیری بیشتر» پُست مربوط به زمان آینده ساده را مشاهده کنید.

دسترسی به همه سرفصل‌های گرامر، از مقدماتی تا پیشرفته

«فعلِ کمکیِ will» نمادِ زمان آینده است و در تمامی زمان‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین برای منفی‌سازی تمامی زمان‌های آینده، همین فعل است که با افزوده شدنِ not منفی می‌شود.

پسوند not و ادغام Contraction

ادغام یا contraction به معنای «یکی شدن» یا «ترکیب شدن» یا «مختصر شدن» است.
همانطور که در کاربرد, فعل will در زمان آینده ساده نیز دیدیم، بسیار رایج است که پسوند not که پسوند منفی‌ساز است، با فعل will ادغام شود. در این صورت به جای «I will not» خواهیم داشت «I won’t».

نکته مهم: «فعلِ کمکی will» همانندِ فعل‌های am و are و is که توانایی ادغام شدن در ضمیرهای فاعلی قبل از خود (یعنی I و you و he و she و it و we و you و they) را دارند، می‌تواند در این ضمایر ادغام شود.

در جدول زیر می‌توانید انواع ادغام not در will را مشاهده نمایید:

شکلِ مثبتِ کامل شکلِ منفیِ کامل ادغام will در not ادغام will در فاعل
I will I will not I won't I'll not
You will You will not You won't You'll not
He will He will not He won't He'll not
She will She will not She won't She'll not
It will It will not It won't It'll not
We will We will not We won't We'll not
You will You will not You won't You'll not
They will They will not They won't They'll not

جمله‌های سؤالی بله و خیری در آینده  استمراری

اگر خواستیم در زمان آینده استمراری سؤالی بله-خیری یا yes/no question بپرسیم، جایِ فعلِ کمکیِ will جمله را با فاعل عوض می‌کنیم. یعنی:

Will   +   subject   +  be +  main verb + –ing + object + [rest of the sentence]?

Will       you                be studying          + English +  next week?

این جمله یعنی: «آیا تو هفته آینده انگلیسی خواهی آموخت؟»

در این جمله، فعلِ کمکی یعنی «will» جای خود را با فاعل جمله یعنی «you» عوض کرده و به ابتدای جمله آمده است. همانطور که می‌بینید سایر بخش‌های جمله بدون تغییر، و همانند ساختار جمله خبری بیان شده‌اند. توجه داشته باشید که «فعلِ be» در کنار فصل اصلی بافی می‌ماند.

Will Rebecca be playing tennis next Thursday?

«آیا رِبِکا پنجشنبه آینده در حال بازی تنیس خواهد بود؟»

Will you be cooking dinner tonight?

«آیا تو امشب مشغول پختن شام خواهی بود؟»

Will I be going to the party tomorrow?

«آیا من فردا در حال رفتن به مهمانی خواهم بود؟»

جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی

جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی، پرکاربردترین نوع سؤال پرسیدن در هر زبانی هستند. این جمله‌ها معمولا با کلمات wh دار شروع می‌شوند.

کلماتی مانندِ what «چه چیزی؟ یا چه کاری؟» و who «چه کسی؟» و where «کجا؟» و when «چه زمانی؟» نمونه‌های اصلیِ این کلمه‌های پرسشی هستند.

برای یادگیری شیوه سؤال پرسیدن با این کلمات در زمان حال استمراری ساده لازم است که به خوبی، بخش‌های قبلی یعنی شیوه صحیح پرسیدن سؤال در جمله‌های بله و خیری را آموخته باشیم.

برای پرسیدن سؤال با کلمات پرسشی کافیست، به ابتدای جمله سؤالی بله و خیری، کلمه پرسشی را اضافه کنیم. ساختار ما به این شکل خواهد بود:

Question word +  will +  subject  +  main verb + –ing + object + []?

What                 will +     you            be studying        –     +  next week?

در این جمله سؤالی، کلمه پرسشیِ what به معنای «چه چیزی؟» در ابتدای ساختارِ بله و خیری آمده است. این جمله سؤالی یعنی «تو هفته بعدی در حال یادگیری چه چیزی خواهی بود»

به مثال‌های دیگر این ساختار توجه کنید:

Who will be taking out the garbage?

«چه کسی زباله‌ها را به بیرون خواهد بود؟»

Why will you be travelling on Monday?

«چرا روز دوشنبه در حال سفر خواهی بود؟»

Where will you be walking to tomorrow?

«تو فردا به کجا پیاده‌روی خواهی کرد؟»

کاربرد و معنای زمان آینده استمراری در انگلیسی

اکنون که با ساختار زمان آینده استمراری future progressive آشنا شدیم، می‌توانیم کاربردهای این زمان یا به عبارت دیگر «معانی مختلفی که این زمان می‌تواند داشته باشد» را مورد توجه قرار دهیم.

برای زمان آینده استمراری یک کاربرد اصلی، یک کاربرد فرعی و دو کاربردِ ترکیبی را می‌توان یافت که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

 • کاربرد اصلی: بیان فعالیت‌هایی در آینده که در بازه‌ای از زمان رخ‌ خواهند داد و لحظه‌ای نیستند.
 • کاربرد فرعی: بیان فعالیت‌هایی که ممکن است در آینده رخ دهند.
 • کاربرد ترکیبی: استفاده همزمان در جمله‌ای با حال ساده.
 • کاربرد ترکیبی: استفاده از این زمان به همراه, قیدِ still.

فعالیت‌هایی که در آینده در طول زمان انجام خواهند شد

این اصلی‌ترین کاربرد زمان آینده استمراری است. یعنی بیانِ «فعالیت‌هایی که در بازه‌ای از زمان در آینده انجام شده‌اند.»

توجه: از آنجایی که این فعل‌ها هم در زمان آینده و هم از نوع استمراری هستند، انتظار می‌رود که در جمله قید‌های مربوط به زمان آینده و یا قیدهای استمراری نیز مشاهده کنیم.

به عنوان مثال:

will be watching TV tomorrow night.

«من فردا شب، مشغول تماشای تلویزیون خواهم بود.»

My father will always be helping me in my life.

«پدر من همیشه در زندگی در حال کمک کردن به من خواهد بود.»

He will be going to the gym three times a week.

«تو سه روز در هفته در حال ورزش در باشگاه خواهد بود.»

نمودار خط زمان یا timeline مربوط به اولین جمله را در ادامه ببینید:

همانطور که می‌بینید، فعل «will be watching» یا «گوش دادن» در گذشته انجام شده و انجام آن بیش از یک لحظه طول می‌کشد و در نتیجه استمراری است. فعلِ «be watching» از نظر معنایی امکانِ استمراری بودن را دارد و به همین خاطر در نمودار می‌بینید که دارای بازه‌ای زمانی است.

توجه: برای بسیاری از فعالیت‌هایی که در زمان آینده اتفاق خواهند افتاد، حتی آن‌هایی که استمراری‌اند می‌توانیم از زمان آینده ساده استفاده کنیم. این موضوع همچنان صحیح است و می‌توانیم بگوییم:

I will watch TV tomorrow night.

«من فردا شب تلویزیون تماشا خواهم کرد.»

اما توجه داشته باشید که اگر زمان «آینده ساده» را به کار ببریم، از تأکید روی استمراری بودن عمل صرف نظر کرده‌ایم و ممکن است منظور این باشد که فقط لحظه‌ای تلویزیون تماشا خواهیم کرد.

بیان فعالیت‌هایی که ممکن است در آینده رخ دهند

توجه: در این کاربرد معمولا عبارت‌هایی که بیانگر معنایِ «احتمال و امکان» هستند نیز بیان می‌شوند.

Robert will be coming home I guess.

«گمان می‌کنم رابرت به زودی به خانه خواهد رسید.»

 گوینده جمله از اینکه «رابرت در مسیر خانه است» مطمئن نیست و صرفا «امکانِ رسیدنِ او» را بیان می‌کند.

چند مثال دیگر را ببینید:

Most likely, I will feeling hungry in the afternoon.

«به احتمال زیاد، من بعد از ظهر احساس گرسنگی خواهم کرد.»

The prices will be going down next month, hopefully.

«امید است که قیمت‌ها در ماه آینده رو به کاهش باشند.»

بیان همزمان با فعل حال ساده

از کاربردهای زمان آینده ساده یکی این است که بگوییم «هنگامی که فعالیتی در حال رخ دادن است چه فعالیت دیگری رخ خواهد داد».

فعالیتی که در جریان است در «زمان آینده استمراری» و فعالیتی که به طور ناگهانی رخ می‌دهد در «زمان حال ساده» است.

به عنوان مثال:

will be reading a book when you get home tomorrow.

«من فردا در حال مطالعه کردن کتاب خواهم بود وقتی که به خانه برسی.»

توجه: در این کاربرد کلمه when که به معنایِ «زمانی که» است برای نشان دادنِ همزمانی انجام دو فعل مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه‌هایی دیگر:

We will be enjoying the party when you are away.

«ما در حال لذت بردن از مهمانی خواهیم بود در حالی که تو دور هستی.»

The soldiers will be advancing forward when the bombs drop tomorrow.

«فردا سربازان در حال پیشروی خواهند بود وقتی که بمب‌ها در حال سقوط باشند.»

توجه: در چنین کاربردی، معمولا دو عملی که انجام شده‌اند، جز «همزمان بودن» ارتباط دیگری با یکدیگر ندارند.

کاربرد به همراه قید Still برای بیان ادامه فعالیت

ما می‌توانیم از زمان آینده استمراری به همراه «قیدِ still» استفاده کنیم برای اینکه بگوییم «فعالیتی که در آینده در حال انجام خواهد بود از گذشته شروع شده و همچنان ادامه خواهد داشت.» این مثال رو ببینید:

We will still be working in the afternoon.

«من همچنان بعد از ظهر مشغول انجام کار خواهد بود.»

 این جمله بیان می‌کند که «کار کردن» از پیش از بیان این جمله شروع شده و همچنان ادامه دارد و تا زمانِ «afternoon» هم هنوز ادامه خواهد داشت.

توجه: قرار دادنِ قیدِ «still» بینِ «will» و «be» ضروری نیست ولی رایج است.

مثال‌های دیگر از این کاربرد:

Annabelle will still be doing her homework in half an hour.

«آنابِل نیم ساعت دیگر هم، همچنان در حال انجام تکالیفش خواهد بود.»

They will still be playing the soccer match later.

«آن‌ها بعدا هم همچنان در حال انجام بازی فوتبال خواهند بود.»

...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 25 آذر 1397 ساعت: 6:44