زمان آینده ساده در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

ساخت وبلاگ
چکیده : زمان, آینده, ساده, یا future simple tense یا future tense یکی از زمان‌های ۱۲ گانه اصلی در زبان, ... با عنوان : زمان آینده ساده در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال بخوانید :

زمان, آینده, ساده, یا future simple tense یا future tense یکی از زمان‌های ۱۲ گانه اصلی در زبان, انگلیسی, است. ساختار این زمان پیچیدگی خاصی ندارد ولی مشابه حال استمراری و گذشته استمراری، تشکیل یافته از یک فعل کمکی و یک فعلی اصلی است. از نظر معنایی و کاربردی نیز این فعل دارای یک کاربرد اصلی و چندین کاربرد فرعی است که بررسی خواهیم کرد.

ساختار زمان آینده ساده

همانطور که می‌دانیم ساختار یک زمان را فعل آن جمله مشخص می‌کند. اگر بخواهیم فعلِ زمان آینده ساده را بسازیم باید علاوه بر استفاده از مصدرِ خالصِ فعلِ مورد نظر، از فعلِ کمکیِ will نیز استفاده کنیم. در ادامه شیوه انجام این کار را با هم بررسی می‌کنیم.

ساختار زمان آینده ساده در جمله خبری

ساختار یک جمله خبری در زبان انگلیسی به این شکل است: به ترتیب، ابتدا فاعل subject و سپس فعل verb و بعد مفعول جمله object (در صورت گذرا بودن فعل به مفعول) قرار می‌گیرند. اگر جمله بخش‌های دیگری هم داشته باشد، همانند قید مکان و زمان یا عبارات وابسته، در ادامه این سه نقش آورده می‌شوند. در ساختار زمان‌های غیر از حال ساده و گذشته ساده، شکل خبری خودِ فعل نیز شامل دو بخشِ «فعلِ اصلی main verb» و «فعل کمکی auxiliary verb» است. ابتدا فعل کمکی و سپس فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند.

در زمان آینده ساده نیز ابتدا فعل کمکی یعنی will و سپس فعل اصلی بیان می‌شوند. همچنین به فعلِ اصلی، پسوند ing افزوده می‌شود.

بنابراین، برای ساختارِ فعلِ آینده ساده داریم:

ساختار فعل:     will + main verb

و برای ساختار جمله داریم:

Subject   +    will    +    main verb   +   object    + [rest of the sentence].

                 will          study    +   English  +        tomorrow.

این جمله یعنی: «من فردا انگلیسی مطالعه خواهم کرد.»

همانطور که مشاهده می‌کنید، جمله خبری در زمان آینده ساده با فاعلِ ضمیر اول شخصِ مفرد یعنی «I» آغاز شده است. سپس فعل کمکی «will» بیان شده، و در ادامه فعل اصلی جمله یعنی «study» آمده که همان شکل مصدرِ فعلِ «study یعنی مطالعه کردن» است. فعل اصلی در زمان آینده ساده «به شکل مصدر فعل و بدون هیچ پیشوند و پسوندی» بیان می‌شود.

ساختار زمان آینده ساده برای انواع فاعل‌ها

همانطور که دیدیم، فعلِ زمان آینده ساده از یک فعل کمکی یعنی will و فعل اصلی تشکیل شده است. این دو فعل به همین ترتیب در جمله خبری آورده می‌شوند.

قاعده مهم ساختاری: توجه داشته باشید که «فعلِ کمکیِ will» برای تمامی شخصیت‌های شش‌گانه زبان، یعنی اول شخص مفرد تا سوم شخص جمع «ثابت و یکسان» است. و همینطور «ساختارِ فعل اصلی» نیز برای تمامی این فاعل‌ها به صورت «مصدرِ بدون پیشوند و پسوند» می‌آید.

جمله مثال, بالا برای اول شخص مفرد بود و به همین خاطر گفتیم «I will study» که یعنی «من مطالعه خواهم نمود». به طور مشابه برای سایر شخصیت‌ها می‌گوییم:

 • دوم شخص مفرد «You will study» یعنی «تو مطالعه خواهی کرد.»
 • سوم شخص مفرد «He will study» یعنی «او (آقا) مطالعه خواهد کرد.»
 • سوم شخص مفرد «She will study» یعنی «او (خانم) مطالعه خواهد کرد.»
 • سوم شخص مفرد «It will study» یعنی «او (غیر انسان) مطالعه خواهد کرد.»
 • اول شخص جمع «We will study» یعنی «ما مطالعه خواهیم کرد.»
 • دوم شخص جمع «You will study» یعنی «شما مطالعه خواهید کرد.»
 • سوم شخص جمع «They will study» یعنی «آن‌ها مطالعه خواهند کرد.»

مفهوم فعلِ کمکی یا Auxiliary Verb در آینده ساده

مفهومِ فعلِ کمکی یا auxiliary verb چیست؟ این مفهوم برای زبان‌آموزان فارسی‌زبان کمی با چالش همراه, است. چرا که نمی‌توان برای آن معادل مستقیم و صریح در فارسی پیدا کرد.

در زبان انگلیسی، فعل‌ها توانایی اینکه خودشان مستقیما حالت‌ها و معانیِ مختلف را نشان دهند ندارند. این در مورد همه فعل‌ها، حتی حال ساده و گذشته ساده نیز صدق می‌کند. مثلا شما برای بیان حالتِ منفی در زمان گذشته ساده مجبورید قبل از فعلِ اصلی، از فعلِ کمکیِ didn’t استفاده کنید. در عبارتِ «.I didn’t eat breakfast thing morning» که یعنی «من امروز صبح، صبحانه نخوردم» فعل اصلی جمله یعنی «eat» توانایی اینکه خودش به تنهایی معنای منفی را بیان کند نداشته و برای این کار به فعل کمکیِ منفیِ «did not» نیاز دارد که اینجا به طور مخفف و «didn’t» نوشته شده است.

اما در زمان‌های غیر از گذشته ساده و حال ساده، خودِ فعل خبری هم برای رساندنِ معنای خود باید از فعل کمکی استفاده کند. به همین دلیل در زمانِ آینده ساده پیش از فعل اصلی از فعلِ کمکیِ will استفاده می‌شود. این فعل نشانگر زمانِ آینده است.

همه چیز درباره زمان حال ساده در زبان انگلیسی

will stay in the house tomorrow.

«من فردا منزل خواهم ماند.»

You will listen to your father carefully.

«تو خیلی دقیق به صحبت‌های پدرت گوش خواهی کرد.»

Ivan will repair my car this afternoon.

«ایوان امروز عصر ماشین مرا تعمیر خواهد نمود.»

توجه: همانطور که در ادامه هم می‌بینیم، «فعلِ کمکیِ will» نقشی مهمی در «منفی کردن» و «سؤالی کردن» جمله‌های آینده ساده به عهده دارند.

زمان آینده ساده در جمله منفی

برای ساختن جمله منفی در زمان آینده ساده future simple tense کافی است که «فعلِ کمکی جمله، یعنی will» را با استفاده از «پسوندِ منفی‌سازِ not» منفی کنیم. یرای این کار بعد از will پسوند not را قرار می‌دهیم.

بنابراین ساختار جمله منفی در زمان آینده ساده به این صورت خواهد بود:

Subject +      will + not     +  main verb  +   object   + [rest of the sentence].

                 will not       +       study    +    English +        tomorrow.

فعلِ کمکیِ will با گرفتن پسوندِ not و تبدیل شدن به «will not» جمله را منفی کرده است.

و عبارتِ «  I will not study» یعنی «من نخواهم آموخت».

توجه: «فعلِ کمکیِ will» نیز مانند فعل‌های کمکیِ to be در زمان‌های حال استمراری و گذشته استمراری ، توانایی مختصر شدن یا همان ادغام در ضمیرهای فاعلی و همینطور پسوندِ not را دارد. در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.

پسوند not و ادغام Contraction آن در will

ادغام یا contraction به معنای «ترکیب شدن» یا «اختصار» یا «یکی شدن» است.

ادغام will در not

در زبان آینده ساده رایج است که پسوند not که پسوند منفی‌ساز است، با فعل‌ِ کمکی will ادغام شود. در این صورت به جای «will not» خواهیم داشت «won’t» و این دو عبارت هم از نظر نوشتار و هم تلفظ متفاوتند.

ادغام will در ضمیرهای فاعلی

فعل کمکی will می‌تواند در ضمیرهای فاعلیِ قبل از خود یعنی I و you و he و she و it و we و you و they نیز ادغام شود. در این صورت، عبارتِ «I will» به «I’ll» و عبارتِ «You will» به «You’ll» ادغام می‌شود و برای سایر ضمیرها نیز این قاعده صحیحح است.

توجه: داشته باشید که ادغام یا contraction یک «مسئله آوایی» است و وجود آن در زبان به هدفِ روانی در صحبت کردن است. بنابراین هر جایی که فعل‌ِ will به not برسد یا will بعد از ضمایر شش‌گانه قرار بگیرد، امکان ادغام شدن وجود دارد.

در جدول زیر می‌توانید انواع اختصارهای will را مشاهده نمایید:

شکلِ مثبتِ کامل شکلِ منفیِ کامل ادغام will در not ادغام will در فاعل
I will I will not I won't I'll not
You will You will not You won't You'll not
He will He will not He won't He'll not
She will She will not She won't She'll not
It will It will not It won't It'll not
We will We will not We won't We'll not
You will You will not You won't You'll not
They will They will not They won't They'll not

جمله‌های سؤالی بله و خیری در آینده ساده

اگر خواستیم در زمان آینده ساده سؤالی بله-خیری یا yes/no question بپرسیم، جایِ فعلِ کمکیِ will را با فاعل عوض می‌کنیم. یعنی:

Will           +   subject   +     main verb      +  object   + [rest of the sentence]?

Will              you              study           +  English  +        tomorrow?

این جمله یعنی: «آیا تو فردا به آموختن انگلیسی خواهی پرداخت؟»

در این جمله، فعلِ کمکی یعنی «will» جای خود را با فاعل جمله یعنی «you» عوض کرده و به ابتدای جمله آمده است. همانطور که می‌بینید بقیه اجزای جمله بدون تغییر، و همانند ساختار جمله خبری بیان شده‌اند.

Will Norma attend high school next year?

«آیا نُرما سال دیگر به دانشگاه خواهد رفت؟»

Will we have chicken dinner tonight?

«آیا ما امشب شام، خوراک جوجه خواهیم داشت؟»

Will I be 20 in June?

«آیا من در ماه ژوئن ۲۰ ساله خواهم شد؟»

جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی در آینده ساده

جمله‌های سؤالی با کلمه پرسشی، پراستفاده‌ترین شیوه سؤال پرسیدن در هر زبانی هستند. این جمله‌ها معمولا با کلمات wh دار آغاز می‌شوند.

کلماتی مانندِ what که یعنی «چه چیزی؟ یا چه کاری؟» و who «چه کسی؟» و where «کجا؟» و when «چه زمانی؟» نمونه‌هایِ مهمِ این کلمه‌های پرسشی هستند.

برای یادگیری شیوه سؤال پرسیدن با این کلمات در زمان حال استمراری ساده لازم است که به خوبی، بخش‌های قبلی یعنی شیوه صحیح پرسیدن سؤال در جمله‌های بله و خیری را آموخته باشیم.

برای پرسیدن سؤال با کلمات پرسشی کافیست، به ابتدای جمله سؤالی بله و خیری، کلمه پرسشی را اضافه کنیم. ساختار ما به این شکل خواهد بود:

Question word +  will  +   subject   +  main verb  + object + []?

What                +   will  +     you           study     +    –       +  tomorrow?

در این جمله سؤالی، کلمه پرسشیِ what به معنای «چه چیزی؟» در «ابتدای ساختارِ بله و خیری» قرار گرفته است. این جمله سؤالی یعنی «تو فردا چه درسی خواهی خواند؟»

به مثال‌های دیگر این ساختار توجه کنید:

Who will wash the dishes tonight?

«امشب چه کسی ظرف‌ها را خواهد شست؟»

Why will you do this boring job?

«چرا تو به این شغلِ کسالت‌بار ادامه خواهی داد؟»

Where will you travel to next month?

«ماه بعد به کجا سفر خواهی کرد؟»

کاربردها, و معنای زمان آینده ساده در انگلیسی

حال که با ساختار زمان آینده ساده future simple آشنا شدیم، می‌توانیم کاربردهای این زمان یا به عبارت دیگر «معانی مختلفی که این زمان می‌تواند بیان کند» را بشناسیم.

برای زمان آینده ساده یک کاربرد اصلی و مهم داریم و سایر کاربردها به نوعی تغییر یافته همین کاربرد هستند:

از دست ندهید: گرامر زبان انگلیسی به طور کامل از مقدماتی تا پیشرفته

 • کاربرد اصلی: بیان فعالیت‌هایی در آینده اتفاق خواهند افتاد.
 • سایر کاربردها:
  • بیان اتفاقات احتمالی در آینده
  • بیان تصمیمات ناگهانی (برای اول شخص)
  • اعلام آمادگی برای انجام کاری (در جمله مثبت)
  • اعلام عدم تمایل برای انجام کاری (در جمله منفی)
  • دستورِ همراه با تهدید (در صورتی که فاعل مخاطب باشد)
  • دعوت از دیگران برای انجام کاری (در ساختار سؤالی)

فعالیت‌هایی که در آینده رخ خواهند داد

این اصلی‌ترین کاربرد زمان آینده ساده است. یعنی بیانِ «فعالیت‌هایی که از یک لحظه بعد تا هر زمانی در آینده رخ دهند». و فرقی نمی‌کند که این فعالیت:

 • خیلی سریع یا آنی رخ دهد
 • در طول زمان انجام شود
 • پیوسته تکرار شود

در تمامی این موارد استفاده از فعلِ آینده ساده صحیح است.

به عنوان مثال:

The Sun will rise tomorrow morning.

«آفتاب فردا صبح طلوع خواهند نمود.»

We will finish our work in half an hour.

«ما نیم ساعت دیگر کارمان را به پایان خواهیم رساند.»

will read a book this evening.

«من امروز غروب یک کتاب مطالعه خواهم کرد.»

نمودار خط زمان یا timeline مربوط به جمله سوم را در ادامه ببینید:

همانطور که می‌بینید، فعل «read» یا «مطالعه کردن» در آینده انجام خواهد است. فعلِ «will read» به زمان آینده مربوط می‌شود و به همین خاطر در نمودار می‌بینید که جایگاه آن «in the evening یا هنگام غروب» که هنوز نیامده، ترسیم شده است..

توجه: همان‌طور که بالا نیز اشاره کردیم، ممکن است زمان آینده ساده برای فعالیت‌هایی که در آینده و در طول زمان تکرار می‌شوند هم به کار رود. مانندِ:

I will go to the gym every day.

«من هر روز به باشگاه خواهم رفت.»

البته باید توجه داشت که استفاده از زمان آینده برای این جمله، این معنا را می‌رساند که تا کنون گوینده به باشگاه نمی‌رفته و از این به بعد هر روز خواهد رفت.

سایر کاربردهای زمان آینده ساده

همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم، مواردی که در ادامه می‌آینده همگی در حقیقت فعالیت‌هایی هستند که در زمان آینده رخ می‌دهند یا انجام آن‌ها به زمان آینده مربوط است. و در حقیقت برگرفته از معنای اصلی زمان آینده ساده هستند.

بیان اتفاقات احتمالی در آینده

در این کاربرد، جمله ممکن است در زمان آینده رخ دهد ولی امکانِ رخ ندادن آن نیز وجود دارد. در حقیقت چنین جمله‌ای بیشتر به یک حدس یا پیشگویی شبیه است.

مثال:

It will snow tomorrow.

«فردا برف خواهد آمد.»

This company will go under next year.

«این شرکت سال بعد ورشکسته خواهد شد.»

بیان تصمیمات ناگهانی و در لحظه

زمان آینده ساده ممکن است برای بیان تصمیمات بی‌مقدمه و آنی مورد استفاده قرار بگیرد. این کاربرد غالبا با ضمیر اول شخص مفرد یعنی «I» و ضمیر اول شخص جمع یعنی «We» همراه می‌شود.

مثلِ:

I will change my job and become a millionaire.

«من شُغلم را عوض خواهم کرد و میلیونر خواهم شد.»

We will pay with credit card this time.

«ما این بار با کارت اعتباری پرداخت خواهیم کرد.»

اعلام آمادگی و تمایل داشتن برای انجام کاری

گاهی از زمان آینده ساده استفاده می‌شود تا رضایت و تمایل به انجام فعالیتی نشان داده شود. این کاربرد با همه ضمایر فاعلی امکان‌پذیر است.

مثال:

I will join the team.

«من به تیم خواهم پیوست.»

که یعنی «من تمایل دارم یا آماده‌ام تا به تیم ملحق شوم.»

John will carry your bags.

«جان اثاث شما را حمل خواهد کرد.»

← یعنی «جان آماده است یا تمایل دارد که کیف و وسایل شما را حمل کند.»

توجه: چنانچه این ساختار به صورتِ منفی استفاده شود به معنایِ «عدمِ تمایل و آمادگی» خواهد بود. مانند:

I will not attend the meeting.

«من در جلسه شرکت نخواهم کرد.»

← یعنی «من علاقه و یا آمادگی شرکت در جلسه را ندارم.»

دستورِ با تأکید یا به همراهِ تهدید

می‌توان از ساختار آینده ساده برای «بیان دستور به همراه تأکید یا تهدید» استفاده کرد. البته ممکن است در مواردی این تأکید بار منفی و تهدیدآمیز نداشته باشد، ولی غالب اوقات چنین است.

با توجه به دستوری بودن این کاربرد، فاعل جمله معمولا دوم شخص است.

مثال:

You will finish you homework first and then watch TV.

«تو اول تکالیفت را به پایان می‌رسانی و بعد تلویزیون تماشا می‌کنی.»

  که یعنی «من به تو دستور می‌دهم که اول تکالیفت را تمام کنی و بعد تلویزیون تماشا کنی.»

You will listen to me or else.

«تو حرف مرا گوش خواهی داد و گر نه (هر چه دیدی از چشم خودت دیده‌ای).»

  که یعنی «من به تو دستور می‌دهم که به حرف‌های من گوش کنی و گرنه عاقبت خوشی در انتظارت نخواهد بود.»

دعوت از دیگران برای انجام کاری

از کاربردهای زمان آینده ساده این است که «از دیگران برای انجام کاری دعوت به عمل بیاوریم». در این کاربرد، ما «جمله سؤالی بله و خیری را در زمان آینده» خواهیم داشت.

مثال:

Will you marry me?

«آیا تو با من ازدواج می‌کنی؟»

که یعنی «من از تو برای ازدواج دعوت می‌کنم.»

Will you come to our house for dinner?

«آیا تو برای شام به خانه ما خواهی آمد؟»

 یعنی «من از تو دعوت می‌کنم که برای شام به منزل ما بیایی.»

...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت: 15:21